EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
животна средина
УслугиПроектиЗаштита и унапредување на животната средина со почитување на начелата за одржлив развој
 • Изготвување документација потребна за имплементирање на законски обврски од областа на заштитата на животната средина
  • студии за оцена на влијание врз животна средина
  • извештаи за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина
  • елаборати за заштита на животната средина
  • планови за управување со отпад
  • планови за управување со заштитени подрачја
  • барања за интегрирани еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план
  • интегрирани еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план
  • елаборати за енергетска ефикасност
  • локални еколошки акциони планови (изработка и ревизија на постоечки)
 • Мерење на бучава
 • Спроведување обуки, промотивни и други активности наменети за јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест
 • Подготовка на предлог проекти преку мултидисциплинарен пристап


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap