EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
ЕНЕРГИЈА И КЛИМА
УслугиПроектиИскористување на обновливи извори на енергија, определување енергетска ефикасност на објекти, со примена на најсовремени техники и опрема
  • Снимање со термографска опрема, определување енергетска ефикасност на објекти
  • Изработка на елаборати за енергетска ефикасност на објекти
  • Обуки, промотивни и други активности наменети за јакнење на капацитетите и подигање на јавната свест
  • Подготовка на предлог проекти преку мултидисциплинарен пристап


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap