EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
локален развој
УслугиПроектиОбезбедување интегриран и одржлив локален/регионален развој во согласност со економските, социјалните и политичко правните принципи
 • Изработка на стратегии за локален и регионален развој
 • Развој на заедниците и изработка на акциони планови на заедниците
 • Подготовка на стручни студии и извештаи
 • Изработка на анализи и аналитички извештаи за прашања поврзани со локалниот развој
 • Изработка на анализи и аналитички извештаи за прашања поврзани со процесот на децентрализација
 • Подршка на локалните власти за прашања во врска со децентрализацијата и социјалното вклучување
 • Добро управување
 • Еднакви можности
 • Локален развој и стратешко оценување на животната средина
 • Зелени работни места
Обуки за:
 • Стратешко планирање
 • Управување врз основа на резулати
 • Мониторинг и евалуација
 • Реформи во јавната администрација
 • ЕУ Управување со проектен циклус и евалуација
 • Решавање на Конфликти
 • Родова еднаквост
 • Зелени работни места


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap