EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
социјална кохезија
УслугиПроектиПромоција на богатството од неповторливи културни вредности. Наследството како фактор за одржлив развој
  • Промоција на нови стратегии, концепти, методологии и техники за одржливa конзервација и реставрација на недвижното културно наследство
  • Проекти за користењето на недвижното културно наслество како фактор на одржлив економски и социјален развој, финансирани преку домашни и странски фондови


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap