EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

услуги
земјоделство и рурален развој
УслугиПроектиПромоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој преку мултидисциплинарен пристап.
  • Изработка на студии и потсекторски анализи во земјоделството
• Изработка на бизнис планови:
- ИПАРД програма
- Програма за поддршка на руралниот развој
- Други кредитни линии
• Подготовка на предлог проекти преку мултидисциплинарен пристап
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap