EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004
• Дома
• За нас
• Услуги • Проекти • Актуелно
• Документи
• Галерија
• Контакт
• Опрема • База на субјекти од областа на ОИЕ и ЕЕ
• ИПАРД
• Генерални ИПАРД документи
• Прилози од Упатство за корисници
• Дополнителни ИПАРД документи
• Закони и правилници
• Мерка 101
• Кој може да биде корисник по Мерка 101 - Потенцијален корисник
• Постапка на избор на корисници
• Финансирање за Мерка 101
• 10111 Обновување на постоечки лозови насади • 10121 Обновување на постоечки лозови насади • 10131 Обновување на постоечки лозови насади • 10132 Обновување на постоечки лозови насади • 10133 Обновување на постоечки лозови насади • 10134 Обновување на постоечки лозови насади • 10141 Обновување на постоечки лозови насади • 10142 Обновување на постоечки лозови насади • 10151 Обновување на постоечки лозови насади • 10152 Обновување на постоечки лозови насади
• Мерка 103
• Кој може да биде корисник по Мерка 103 - Потенцијален корисник
• Постапка на избор на корисници
• Финансирање за Мерка 103
• 10311 Обновување на постоечки лозови насади • 10321 Обновување на постоечки лозови насади • 10322 Обновување на постоечки лозови насади • 10331 Обновување на постоечки лозови насади • 10332 Обновување на постоечки лозови насади • 10341 Обновување на постоечки лозови насади • 10342 Обновување на постоечки лозови насади • 10343 Обновување на постоечки лозови насади
• Мерка 302
• Кој може да биде корисник по Мерка 302 - Потенцијален корисник
• Постапка на избор на корисници
• Финансирање за Мерка 302
• 30211 Обновување на постоечки лозови насади • 30212 Обновување на постоечки лозови насади • 30213 Обновување на постоечки лозови насади • 30221 Обновување на постоечки лозови насади • 30222 Обновување на постоечки лозови насади