EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Обука на ЕК - почетнаУсовршување на ЕК

ОБУКА НА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ

Поради преодниот режим поврзан со измените во законската регулатива, во моментот не се организираат обуки за енергетски контролори и обуки за усвршување на енергетски контролори.

Во согласност со Законот за измена на Законот за енергетска ефикаснпст („Службен весник на Република Северна Македонија“ 110/21), по службена должност се продолжени овластувањата и лиценците на енергетските контролори до 30.09.2022.

Новите овластувања и лиценци може да се подигнат секој работен ден пд 8:00 до 16:00 часот во просториите на Министерството за економија, сектор Енергетика, прв кат.

Известувањето од Министерството за економија е достапно на следниот линк: Известување за лиценци.pdf (economy.gov.mk)

Претходна информација за ЕК >>
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap