ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3024130241/1 Изградба/или Реконструкција
30241/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за обезбедување на сместувачки капацитет (соби, апартмани, пансиони, колиби со само-послужување); угостителски услуги (готвење и послужување на храна), воспоставување на соби за дегустација и продажни места за директна продажба на производите, рурални музеи (за претставување на историски, природни, традиционални, образовни, земјоделски и др обичаи на руралната средина) и за поставување/чување на потребната опрема
30241/12 Градежни материјали/компоненти за поставување/реновирање на придружни рекреативни капацитети (спортски капацитети (затворени и отворени); велосипедизам/пешачење/ планинарење; објекти за чување коњи, простор за јавање; рибници и риболовни инсталации; капацитети за рекреација (затворени и отворени); игралишта; зоолошки градини и поставување на потребната опрема
30241/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за вклучување на помошни простории (складирање на постелнина, алати за поправка, залихи, итн.) и обезбедување пристапни рампи за инвалиди до објектите/локациите и дополнителни посебни сместувачки и санитарни услови
30241/14 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на простории за обуки и семинари
30241/15 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучувајќи складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), административен простор и за поставување на потребната опрема
30241/16 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
30241/17 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30241/18 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за обезбедување локации на отворено вклучително дворно уредување, декорација на градина, градинарски патеки, фонтани, надворешно осветлување, скара на отворено, ботаничка оранжерија, засолништа за седење/одмарање, осматрачници, излетнички маси и столови итн.
30241/19 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
30241/2 Опрема
30241/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30241/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), опрема за чистење и дезинфекција
30241/23 Опрема за соби за престој вклучително столарски производи, подни прекривки, телевизори, сателитски приемници, радио, аудио опрема (со исклучок на декоративни додатоци, постелнина, пешкири)
30241/24 Опрема за угостителство и кујнска опрема вклучително кујнски прибор и прибор за угостителство (со исклучок на предмети за домаќинство и залихи за угостителство), столарија за трпезарии (со исклучок на декоративни додатоци)
30241/25 Опрема за дворно уредување, декорација на градина, градинарски патеки, фонтани, надворешно осветлување, скара на отворено, ботаничка оранжерија, засолништа за седење/одмарање, осматрачници, излетнички маси и столови итн.
30241/26 Опрема за обезбедување на рекреативни капацитети-спортски капацитети (затворени и отворени); велосипедизам/пешачење/ планинарење; објекти за чување коњи, простор за јавање; рибници и риболовни инсталации; капацитети за рекреација (затворени и отворени); игралишта; зоолошки градини
30241/27 Опрема за јавање на коњи и магариња
30241/28 Опрема за веслање, чамци на дување и педалинки, кануа
30241/29 Опрема за продажба, соби за дегустација вклучително столарски производи, подни прекривки, (со исклучок на декоративни додатоци, постелнина, пешкири)
30241/30 Опрема за рурални музеи вклучително столарски производи и производи од камен, подни прекривки, (со исклучок на декоративни додатоци, постелнина, пешкири), вклучително набавка на стари земјоделски алатки, мебел, традиционални предмети за домаќинство, традиционална облека итн.
30241/31 Опрема за простории за обуки и семинари
30241/32 Опрема за пристапни рампи за инвалиди на отворено и во затворен простор (вклучително елеватори и лифтови) и посебна санитарна опрема, како и опрема за престој на инвалидни лица;
30241/33 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода
30241/34 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер (поврзани со прифатливите инвестиции и за управување со дејноста рурален туризам)

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap