ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3023230232/1 Изградба/или Реконструкција
30232/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за давање на ветеринарни услуги кои вклучуваат давање на услуги поврзани со здравјето на животните во селата, вклучително и помошни простории за собирање и третман на отпад, карантин и отстранување на животински трупови и простории за болничко лекување на животните за време на третманот и за поставување/сместување на потребната опрема
30232/12 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучувајќи складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема
30232/13 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30232/14 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
30232/2 Опрема
30232/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30232/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење, стерилизација и дезинфекција на опремата и просториите
30232/23 Опрема за услуги за ветеринарно здравство (опрема за анестезија, следење на витални знаци, хируршка маса и хируршка опрема, светилки, медицински гас, респираторна опрема, рентген апарат за ветеринарна медицина, ваги итн.), вклучувајќи и ветеринарен прибор
30232/24 Опрема за болничко лекување на животни (боксови, заградени простории, кошари, кафези итн.) и придружна опрема за исхрана, водопој,
30232/25 Опрема за карантинско сместување и отстранување на животински трупови (вклучувајќи фрижидери)
30232/26 Лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
30232/27 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман
30232/28 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер (поврзани само со прифатливата опрема)


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Ветеринарните дејности (НКД 75.00) за кои може да се побара финансиска поддршка се однесуваат само на здравствена заштита на животните и контролни активности (вклучувајќи клиничко-патолошки, други дијагностички активности и амбуланта активности) за фармаски животните
2. Барател - Трговско друштво или трговец поединец мора да биде регистриран во Централниот регистар на Република Македонија како микро или мало претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) при поднесување на барањето за поддршка
3. Во однос на економско-финансиска способност ќе се оценува само способноста да се покријат оперативните трошоци на барателот за најмалку пет години по реализација на проектот.
4. За проектите поврзани со воспоставување и унапредување на ветеринарни услуги, барателот мора да бидат усогласени со националните ветеринарното законодавство на крајот на инвестицијата.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap