ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3023130231/1 Изградба/или Реконструкција
30231/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на саден материјал, производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита вклучително административни простори
30231/12 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии и за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за поставување/чување на прифатливата опрема
30231/13 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките на капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
30231/14 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на оддели за поправка и административен простор
30231/15 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
30231/2 Земјоделски машини и опрема
30231/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30231/22 Опрема и земјоделски машини за обработка (вклучително садење), заштита на посевот, ѓубрење и берба
30231/23 Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.) и канцелариска опрема
30231/24 Опрема и инсталации за поправка на земјоделски машини и опрема, вклучително складирање на резервни делови и алати
30231/25 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење, стерилизација и дезинфекција на опремата и просториите
30231/26 Опрема за оддели за снабдување со земјоделски инпути (вештачки ѓубриња, семиња и саден материјал, производи за заштита на растенијата, горива и мазива) и оддели за услуги за изнајмување на земјоделска механизација
30231/27 Компјутерска опрема и софтвер (повразни само со управување и сметководство на "машински прстен" и оддели за поправка на земјоделски машини и опрема)


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Проектот кој се однесува на инвестиции во алтернативно производство на земјоделско стопанство мора да се однесуваат на алтернативни производствени активности наведени во Прилог 5
2. Барателот - Земјоделско стопанство мора да биде регистриран во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при поднесување на барањето за поддршка;
3. Барателот – Земјоделска задруга мора да бидат регистриран во Централниот регистар на Република Македонија и да се занимава со земјоделство при аплицирањето за поддршка;
4. Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец мора да биде регистриран во Централниот регистар на Република Македонија како микро или мало претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) при аплицирањето за поддршка.

Напомена:
Барателот кој поднесува барање за инвестиции во аквакултура мора да добие право за користење на вода во согласност со одредбите во националното законодавство за води и да се регистрира за аквакултура согласно со одредбите во националното законодавство за рибарство и аквакултура на крајот на инвестицијата

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap