ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3022130221/1 Набавка на повеќегодишни растенија
30221/11 Набавка на материјал за садење/калемење и подлоги на винова лоза, овошје (вклучително и сорти на трпезно грозје) и сорти на зеленчук
30221/12 Набавка на саден материјал за хортикултура
30221/13 Набавка на саден материјал за брзо растечки видови на дрва чиј годишен прираст изнесува не помалку од 15 m3 по ha
30221/2 Изградба/Реконструкција
30221/21 Градежни материјали / компоненти за изградба/реконструкција на објекти, пластеници (пластична фолија или панели треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години) или на стакленици и поставување на потребната опрема за производство на материјали за садење, хортикултура, шумски расадници
30221/22 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти/капацитети за фарми за аквакултура за слатководна риба и поставување на потребната опрема
30221/23 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на капацитети за одгледување на печурки, тартуфи и производство на компост за печурки и поставување на потребната опрема
30221/24 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за собирање и компостирање на отпад и поставување на потребната опрема
30221/25 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за одгледување на дивеч, одгледување на зајаци и поставување на потребната опрема
30221/26 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти/пластеници (пластична фолија или панели треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години)/стакленици за одгледување на полжави и поставување на потребната опрема
30221/27 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за одгледување на птици за јајца и месо и поставување на потребната опрема
30221/28 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на сместувалиште за системот за наводнување, земјоделски машини и опрема, складирање на гориво/мазива, капацитети за чување на производи за заштита на растенија, вештачки ѓубриња и опрема за лична заштита
30221/29 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии и за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема и за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките на капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
30221/3 Земјоделски машини и опрема за производство на материјали за садење на винова лоза, овошје (вклучително и сорти на трпезно грозје) и сорти на зеленчук, хортикултура, шумски расадници (во контролирани услови)
30221/31 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30221/32 Опрема за заштита на пластеници/стакленици од врнежи од град
30221/33 Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација
30221/34 Опрема, машини и инсталации за перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи
30221/35 Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата , зголемување на концентрација на CO2, светла, завеси за засенчување
30221/36 Опрема и машини за беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично)
30221/37 Опрема за подготовка и мешање на ѓубриња, супстрати, производи за заштита на растенијата,
30221/38 Опрема и земјоделски машини за обработка (вклучително садење), заштита на посевот, ѓубрење и берба
30221/39 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за активности во пластеници/стакленици и расадници)
30221/4 Земјоделски машини и опрема за одгледување насади од дрва за дрвна и био-маса (брзо растечки), одгледување на новогодишни дрва и шумски расадници (на отворено)
30221/41 Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација и производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола
30221/42 Опрема за поставување/подобрување на потпорна конструкција (не се вклучени столбови за означување)
30221/43 Опрема за складирање и манипулација на саден материјал
30221/44 Опрема за надворешно мерење и контрола на температура, влажност на почвата и влажност на воздухот
30221/45 Опрема за заштитни мрежи и покривки, заштита од птици, заштита од гром
30221/46 Опрема за подготовка и мешање на ѓубриња, производи за заштита на растенијата,
30221/47 Опрема и земјоделски машини за обработка (вклучително садење), заштита на растенија, ѓубрење и берба
30221/48 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)
30221/5 Опрема за одгледување на печурки, тартуфи и производство на компост за печурки
30221/51 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30221/52 Опрема за подготовка, мешање и полнење на супстрат/компост вклучително стерилизација (со исклучок на набавка на компост и мицелиум)
30221/53 Опрема за инсталации во капацитети за одгледување на печурки (или инкубатори) - (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.)
30221/54 Опрема за одгледување на печурки контрола на амбиенталната клима вклучително навлажнувачи на воздух, мерење и контрола на температура и влажност на воздух
30221/55 Опрема за производство на компост за печурки
30221/56 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата
30221/57 Опрема за берба на печурки (вклучително товарање, опрема за растоварање итн.)
30221/58 Опрема за подготовка за пакување (отстранување на оштетени плодови, миење, сортирање, класирање, пастеризирање, сушење, сечење) и за пакување и етикетирање
30221/59 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)
30221/6 Опрема за фарми за аквакултура за слатководни риби
30221/61 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30221/62 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор)
30221/63 Опрема за следење на нивото на кислород и аерација (инјектори на воздух), пумпи за вода на течни горива, компресори или пумпи со страничен канал,
30221/64 Опрема за мрестење и одгледување на риба (вклучително цистерни или резервоари за риба)
30221/65 Опрема за подготовка и хранење на риби
30221/66 Опрема за дезинфекција на вода, филтрација, прочистување на вода, пумпи за вода, отстранување на протеини или отпад (вклучително вентили, цевки и спојки итн.)
30221/67 Опрема за складирање на свежа риба, ледомати, резервоари заладење, (контејнер, палети, приколки, приколки за ладење) вклучително помошна опрема за складирање за складирање на храна, адитиви и за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
30221/68 Опрема за расекување и чистење на риба, пакување и етикетирање (вклучително управување со отпад, отстранување, складирање и третман на отпад)
30221/69 Опрема за следење на квалитет, контрола и системи за следење на мрестење, одгледување, складирање и дистрибуција и компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)
30221/7 Земјоделски машини и опрема за собирање и компостирање на отпад
30221/71 Опрема за подготвителeн третман на органски отпад (дробење, сечење, мешање итн.)
30221/72 Опрема за компостирање
30221/73 Опрема за складирање и стоваришна манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи наподвижна лента, опрема за мерење на тежина
30221/74 Опрема за пакување и етикетирање
30221/75 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербени активности)
30221/8 Опрема за одгледување на дивеч, одгледување на зајаци и одгледување на птици за јајца и месо
30221/81 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30221/82 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор)
30221/83 Опрема за места за одгледување - за оградување на дворните места за одгледување, заградени простори, пасишта, кафези и контрола на движењето (стеги, порти итн.), гнездење, оплодување, сместување на подмладок, карантин и отстранување на животински трупови за дезинфекциони бариери
30221/84 Опрема за напојување и исхрана, опрема за мерење на тежина,
30221/85 Опрема за собирање, проверка, сортирање, пакување и обележување на јајца и складирање
30221/86 Опрема за транспорт на живи животни/птици до кланици
30221/87 Опрема и специјални машини за подготовка за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, силажа, зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материи и подготовка на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, елеватори), опрема и машини подготовка на сточна храна, мешавини, мешалки и разнесувачи, опрема за мерење на тежина и транспорт
30221/88 Опрема и машини за чистење на шталско ѓубре, управување и складирање, товарање и за транспорт на шталско ѓубре
30221/89 Опрема за обележување на животни и водење на евиденција и компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема)
30221/9 Опрема за одгледување на полжави
30221/91 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30221/92 Опрема за одгледувалишта за полжави, заградени простори, кафези вклучително одделни одгледувалишта/заградени простори за гнездење и оградување на одгледувалиштата/заградените простори, рафтови
30221/93 Опрема за мерење на тежина и мерење на големина на полжав
30221/94 Опрема за управување со штетници и грабливци
30221/95 Опрема за исхрана и подготовка на храна, манипулација и складирање
30221/96 Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата , светла, завеси за засенчување, навлажнувачи за влажнење на полжави
30221/97 Опрема за собирање, проверка, сортирање, преработка, пакување и обележување на полжави вклучително и дистрибуција транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
30221/98 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Проектот кој се однесува на инвестиции во алтернативно производство на земјоделско стопанство мора да се однесуваат на алтернативни производствени активности наведени во Прилог 5
2. Барателот - Земјоделско стопанство мора да биде регистриран во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при поднесување на барањето за поддршка;
3. Барателот – Земјоделска задруга мора да бидат регистриран во Централниот регистар на Република Македонија и да се занимава со земјоделство при аплицирањето за поддршка;
4. Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец мора да биде регистриран во Централниот регистар на Република Македонија како микро или мало претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) при аплицирањето за поддршка.

Напомена:
Барателот кој поднесува барање за инвестиции во аквакултура мора да добие право за користење на вода во согласност со одредбите во националното законодавство за води и да се регистрира за аквакултура согласно со одредбите во националното законодавство за рибарство и аквакултура на крајот на инвестицијата

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap