ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3021530215/1 Изградба/Реконструкција
30215/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема
30215/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
30215/13 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30215/2 Опрема за прифатливи активности дадени во Прилог 4
30215/21 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30215/22 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за поправка на машини вклучително за поправка и одржување на други превозни средства, поправка на моторни возила и мотоцикли
30215/23 Опрема за чување и продажба на резервни делови и прибор за мотоцикли
30215/24 Опрема и инсталации за подготовка на храна и служење на храна (вклучително за превоз на храна - со исклучок на превозни средства)
30215/25 Опрема и инсталации за дејности на социјална заштита со сместување и нега
30215/26 Опрема и инсталации за дејности на дневна социјална заштита на деца
30215/27 Опрема и инсталација за спорт и рекреација за обезбедување на основни услуги за населението во руралните средини.
30215/28 Опрема и инсталации за поправка на компјутери и периферна опрема, опрема за комуникации, електронски уреди за широка потрошувачка и апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини
30215/29 Опрема, машини и инсталации за поправка на мебел и покуќнина
30215/30 Опрема, машини и инсталации за поправка на рачни часовници, саати и накит
30215/31 Опрема, машини и инсталации за поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата: велосипеди, облека, спортска опрема (освен спортско оружје) и опрема за кампување, книги, музички инструменти (освен оргули и историски музички инструменти), играчки и слични предмети и на останати предмети за лична употреба и за домаќинствата
30215/32 Опрема, машини и инсталации за поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата
30215/33 Опрема, машини и инсталации за перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи
30215/34 Опрема и инсталации за фризерници и дејности за разубавување за обезбедување на основни услуги за населението во руралните средини.
30215/35 Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.)
30215/36 Опрема за следење на квалитет и контрола на квалитет
30215/37 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Проекти за инвестициони активности за вршење на услужни неземјоделски дејности треба да се однесуваат на дејностите наведени во Прилог 4
2. Барателот - Земјоделско стопанство мора да биде регистриран во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при поднесување на барањето за поддршка;
3. Барателот - Занаетчија мора да биде регистриран во Регистерот на Занаетчии за вршење на дејност за која инвестицијата е предложена и во согласност со националното законодавство за вршење на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во затворени простории;
4. Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец мора да биде регистриран во Централниот регистар на Република Македонија микро претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) кое се занимава со активностите наведени во Прилог 4

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap