ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3021430214/1 Изградба/Реконструкција
30214/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема
30214/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
30214/13 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30214/2 Опрема за прифатливи активности дадени во Прилог 3
30214/21 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30214/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
30214/23 Опрема за прием на суровина
30214/24 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за облека
30214/25 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за кожа и слични производи од кожа
30214/26 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за преработка на дрво
30214/27 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за хартија и производи од хартија
30214/28 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за други неметални минерални производи
30214/29 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за метали
30214/30 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за фабрикувани метални производи, освен машини и опрема
30214/31 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за саати и часовници
30214/32 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за мебел
30214/33 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за накит и слични производи вклучително бижутерија и слични производи
30214/34 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за музички инструменти
30214/35 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за игри и играчки од хартија или картон
30214/36 Опрема, машини и инсталации за производствени активности за метли и четки
30214/37 Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.)
30214/38 Опрема за пакување и етикетирање
30214/39 Опрема за отстранување на отпадот, складирање и третман
30214/40 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Проекти за инвестициони активности за вршење на занаетчиски дејности треба да се однесуваат на занаетчиски дејности наведени во Прилог 3 и во согласност со националното законодавство за вршење на занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во затворени простории;
2. Барателот - Земјоделско стопанство мора да биде регистриран во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при поднесување на барањето за поддршка;
3. Барателот - Занаетчија мора да биде регистриран во Регистерот на Занаетчии за вршење на дејност за која инвестицијата е предложена;
4. Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец мора да биде регистриран во Централниот регистар на Република Македонија како микро претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) кое се занимава со активностите наведени во Прилог 3.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap