ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3021330213/1 Изградба/Реконструкција
30213/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема
30213/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
30213/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
30213/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30213/15 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на операциите и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
30213/2 Опрема
30213/21 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30213/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
30213/23 Опрема за прием (селектирање, миење, сортирање, класирање, сушење, сечење итн.)
30213/24 Опрема за пастеризирање и стерилизирање
30213/25 Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.)
30213/26 Опрема за пакување и етикетирање
30213/27 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
30213/28 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)
30213/29 Опрема за пресување грозје, отстранување на стебла/ дробење


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Проектот треба да опфаќа инвестиции во центри за собирање на шумски производи треба да се во согласност со дефиницијата на шумски производи прифатливи за собирање и посебните барања за собирање на шумски производи кои се дефинирани во Законот за шуми и соодветните подзаконски акти;
2. Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец мора да бидат регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија како микро или мало претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) кои се занимаваат со собирање и / или преработка на шумски производи (НКД 02.30 Собирање на шумски плодови и производи освен дрва) и да обезбеди пред-договори со индивидуалните собирачи и / или дозвола за собирање на шумски производи во согласност со Законот за шуми;
3. Барателот – Земјоделска Задруга мора да биде регистриран во Централниот регистар на Република Македонија и да се занимава со собирање на шумски производи (НКД 02.30 Собирање на шумски плодови и производи освен дрва) и да обезбеди договори за соработка со неговите членови или друг доказ за соработка со индивидуални собирачи при поднесување на барањето за поддршка;

Напомена:
Собирни центри за култивирани печурки и овошје не се прифатливи за поддршка, бидејќи тие дејности се предмет на поддршка во Мерка 103 од оваа програма.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap