ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3021230212/1 Изградба/Реконструкција
30212/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема
30212/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
30212/13 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30212/2 Опрема за прифатливи активности дадени во Прилог 2
30212/21 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30212/22 Опрема за подготовка и складирање на суровина
30212/23 Опрема за активности за искористување на шумите
30212/24 Опрема за производствени активности за готова храна за животни (вклучително домашни миленици)
30212/25 Опрема за производствени активности за пилење и стружење на дрво
30212/26 Опрема за производствени активности за фурнир и други плочи од дрво
30212/27 Опрема за производствени активности за столарија и подови
30212/28 Опрема за производствени активности за дрвена амбалажа
30212/29 Опрема за производствени активности за брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
30212/30 Опрема за производствени активности за етерички масла
30212/31 Опрема за производствени активности за парфеми и тоалетни препарати
30212/32 Опрема за производствени активности за ботанички производи
30212/33 Опрема за производствени активности за природни ѓубрива и производи на азотни соединенија со почитување и во согласност со барањата во рамките на националното законодавство за здравјето на растенијата, ѓубрива и заштита при работа
30212/34 Опрема за производствени активности за пестициди и други агрохемиски производи со почитување и во согласност со барањата во рамките на националното законодавство за здравјето на растенијата и заштита при работа
30212/35 Опрема за производствени активности за канцелариски мебел и мебел за продавници и кујнски мебел
30212/36 Опрема за пакување и етикетирање на готови производи вклучително складирање
30212/37 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција
30212/38 Опрема за отстранување на отпадот, складирање и третман
30212/39 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)


Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. 1. Проектот треба да опфаќа инвестиции во производство на не - прехранбени производи кои се однесуваат на производствени активности наведени во Прилог 2;

Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец треба да бидат регистрирани во Централниот Регистар на Република Македонија како микро или мало претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) кои се регистрирани за вршење на дејностите наведени во Прилог 2

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap