ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 3021130211/1 Изградба/Реконструкција
30211/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема
30211/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
30211/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
30211/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30211/15 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на операциите и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
30211/2 Опрема за активности дадени во Прилог 1
30211/21 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
30211/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
30211/23 Опрема за прием на суровини (мерење на тежина, проверка, сортирање итн.) и складирање
30211/24 Опрема за подготовка на суровина за производство (сечење, сушење, дробење, мелење итн.)
30211/25 Опрема за производство на мед и пчелин восок
30211/26 Опрема за колење на живи животни, птици и дивеч
30211/27 Опрема за преработка на месо
30211/28 Опрема за подготовка и конзервирање на свежа риба, мекотели и лушпари (сушење, готвење, чадење, солење, саламурење, кавијар)
30211/29 Опрема за преработка на овошје и зеленчук
30211/30 Опрема за преработка на печурки
30211/31 Опрема за преработка на ореови плодови за производство на печени ореови плодови или паста од ореови плодови
30211/32 Опрема за производство и преработка на растителни масла од семиња, корења
30211/33 Опрема за преработка на млеко и производство на млечни производи
30211/34 Опрема за производство на брашно, гриз, прекрупа или топчиња од жито
30211/35 Опрема за производство на бланширан, мелен, полиран, глазиран, делумно сварен или конвертиран ориз и брашно од ориз
30211/36 Опрема за производство на брашно од сушен мешункаст зеленчук, корен или трупка или од ореови плодови за јадење
30211/37 Опрема за слаткарство, пекарство и производство на тестенини
30211/38 Опрема за мешавини на чај, производство на екстракти и преработки базирани на чај, пакување чај вклучително пакување чај во кесички, производство на лековити билки (нане, вербена, камилица и итн.)
30211/39 Опрема за производство на зачини
30211/40 Опрема за производство на оцет
30211/41 Опрема за производство на вино
30211/42 Опрема за производство на алкохолни пијалоци од грозје и од овошје вклучително пиво
30211/43 Опрема за пастеризирање, стерилизирање, конзервирање, полнење, шиширање и друго пакување на производите и складирање
30211/44 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производот (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
30211/45 Опрема за отстранување на отпадот, складирање и третман (вклучително за компостирање и производство на нус-производи)
30211/46 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)


2.1.3. Опис на корисници и специфични критериуми по тип на инвестиција

1. Проектите треба да опфаќаат инвестиции во производство на традиционални прехранбени производи кои се однесуваат на производствени активности наведени во Прилог 1;
2. Барателот - Земјоделско стопанство треба да биде регистриран во Единствениот регистар на замјоделски стопанства. Земјоделското стопанство мора да обезбеди најмалку 30% од суровините за производство на традиционален /модерен производ при поднесувањето на барањето за поддршка;
3. Барателот - Трговско друштво или Трговец поединец мора да биде регистриран во Централниот Регистар на Република Македонија како микро или мало претпријатие (согласно А.3 Општа дефиниција на корисници и општи услови) за преработка на храна и да обезбеди пред-договори или друг вид на доказ со земјоделски производители за редовното снабдување со најмалку 30% од потребната суровина за производство при поднесување на барањето за поддршка;
4. Барателот – Земјоделска Задруга треба да бидат регистриран во Централниот регистар на Република Македонија, да се занимава со земјоделство и преработка на храна и да обезбеди договори за соработка со неговите членови или друг доказ за соработка со кој ке демонстрира редовно снабдување со најмалку 30% од суровина потребна за преработка при поднесување на барањето за поддршка ;
5. Барателот - Занаетчија мора да бидат запишан во Регистарот на Занаетчии за производство на храна во согласност со националното законодавство за занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во затворени простории.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap