ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10343

Планираните инвестиции во преструктуирање на постоечките производните капацитети за преработка на месо, треба да бидат во согласно со Акциониот план кој го поседува операторот со храна, а е верификуван од Агенцијата за храна и ветеринарство. Акциониот план треба да е изработен врз основа на листата на утврдени недостатоци на операторот со храна издадена од Агенцијата за храна и ветеринарство.10343/1 Изградба/Реконструкција
10343/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на одделни простории за пристигнување/прием на суровини , подготовка за обработка, преработка на месо, пакување, складирање (вклучително за адитиви и зачини), проверка на квалитет, лабораториски простории и за поставување/чување на потребната опрема
10343/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10343/13 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема
10343/14 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10343/15 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10343/16 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
10343/2 Опрема
10343/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10343/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10343/23 Постројките за прием на суровина и подготовка на суровина за обработка (расекување, обескостување итн.)
10343/24 Опрема за ладење и греење на вода, компресор за воздух, чистач под висок притисок
10343/25 Опрема за преработка на месо расекување/грубо сечење/уситнување (намалување на димензиите), мелење, мешање/мешалка/превртување, солење/саламурење, користење на зачини/адитиви кои не се од месо, пакување/полнење, ферментација и сушење, маринирање, термичка обработка, чадење
10343/26 Опрема за подготовка за складирање и складирање на месни производи вклучително ладење, разладување, ладно складирање, опрема за замрзнување и помошна опрема за складирање на зачини и адитиви кои не се од месо
10343/27 Опрема за испитување на квалитет и сортирање
10343/28 Опрема за пакување и етикетирање на месни производи вклучително опрема за дистрибуција (контејнер, палети, приколки, приколки за ладење)
10343/29 Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10343/30 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовка, колење, складирање и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
10343/31 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода
10343/32 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap