ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 1034110341/1 Изградба/Реконструкција
10341/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на одделни простории за пристигнување/прием на живи птици од местото на одгледување, подготовка за колење, процесна колење, карантин за живи птици, пакување, складирање, проверка на квалитет, лабораториски простории и за поставување/чување на потребната опрема
10341/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10341/13 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема
10341/14 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10341/15 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10341/16 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
10341/2 Опрема
10341/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10341/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10341/23 Опрема за карантин за живи птици и отстранување на животински трупови и опрема за внатрешни ветеринарни прегледи и ветеринарен прибор
10341/24 Опрема за ладење и греење на вода, компресор за воздух, чистач под висок притисок
10341/25 Опрема за кланица-опрема за зашеметување, опрема за искрварување, опрема за шурење, опрема за кубење на пердуви, опрема за евисцерација вклучително системи за пренос
10341/26 Опрема за подготовка за складирање и складирање на месо вклучително ладење, разладување, ладно складирање, опрема за замрзнување
10341/27 Опрема за испитување на квалитет и сортирање
10341/28 Опрема за расекување и за обескостување,
10341/29 Опрема за пакување и етикетирање на месни производи вклучително опрема за дистрибуција (контејнер, палети, приколки, приколки за ладење)
10341/30 Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10341/31 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовка, колење, складирање и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
10341/32 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода
10341/33 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори


Во случај на инвестиции кои се однесуваат на месниот сектор, треба да се запазат критериумите наведени во Европските стандарди за благосостојба на животните и условите во кланиците (Регулатива на Европската Комисија бр.853/2004, анекс III, дел II: месо од живина и лагоморфи, глава II, услови за кланици, глава III: услови за сечење растенија, глава IV: хигиена во кланиците, глава V: хигиена за време и по сечење и откостување.

Планираните инвестиции во модернизирање на постоечките кланични капацитети треба да бидат во согласно со Акциониот план кој го поседува операторот со храна, а е верификуван од Агенцијата за храна и ветеринарство. Акциониот план треба да е изработен врз основа на листата на утврдените недостатоци на операторот со храна издадена од Агенцијата за храна и ветеринарство.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap