ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10332

Напомена:
Неприфатливи се инвестициони активности за набавка и инсталација на линии и опрема за производство на млеко во прав и путер.


Во случај на инвестиции кои се однесуваат на млечниот сектор, треба да се запазат критериумите наведени во Европските стандарди (Регулатива на Европската Комисија бр.853/2004, анекс III, оддел IX, глава I, Примарно производство на сурово млеко) додека критериумот за број на микроорганизми и соматски клетки (Регулатива на Европската Комисија бр.853/2004, анекс III, оддел IX, глава I, дел III, точка 3) ќе се смета за цел која треба да се постигне, а не како претходен услов.

Планираните инвестиции во модернизирање на постоечките капацитети за производство на млечни производи, треба да бидат во согласно со Акциониот план кој го поседува операторот со храна, а е верификуван од Агенцијата за храна и ветеринарство. Акциониот план треба да е изработен врз основа на листата на утврдените недостатоци на операторот со храна издадена од Агенцијата за храна и ветеринарство.10332/1 Изградба/или Реконструкција
10332/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за преработка на млеко за вклучување на капацитети за собирање, прием, ладење и складирање, преработка, пакување и етикетирање и за поставување/чување на потребната опрема
10332/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10332/13 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема
10332/14 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10332/15 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10332/16 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
10332/2 Опрема
10332/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10332/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10332/23 Опрема за собирање, прием и подготовка на сурово млеко за преработка вклучително транспорт на сурово млеко (транспортни цистерни за ладење и резервоари), мерење на количината на млеко и прибор за мерење на квалитет
10332/24 Опрема за пастеризирање, стерилизирање, УХТ (ултрапастеризирање) опрема
10332/25 Опрема за чистење и подготовка на материјал за пакување
10332/26 Опрема за полнење, пакување, и амбалажирање и означување на млечни производи вклучително опрема за дистрибуција (контејнер, палети, приколки, приколки за ладење)
10332/27 Опрема за разладување, ладење и замзрнување на готови производи вклучително помошна опрема за складирање за складирање на адитиви кои не се од млеко
10332/28 Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10332/29 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовка, складирање, преработка, пакување и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
10332/30 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода
10332/31 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap