ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10331
10331/1 Изградба/или Реконструкција
10331/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти (собирање, прием, подготовка, ладење и складирање вклучително за пакување и етикетирање), и за поставување/чување на потребната опрема
10331/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10331/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10331/14 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
10331/2 Опрема
10331/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10331/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10331/23 Опрема за собирање на млеко (резервоари за млеко, транспортни резервоари за ладење)
10331/24 Опрема за прием на млеко (приемни резервоари/танкови, филтри, ладење, складирање)
10331/25 Опрема за складирање на млеко (резервоари за ладење)
10331/26 Опрема за мерење на количина на млекото и прибор за мерење на квалитет
10331/27 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовка, складирање, преработка, пакување и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на млеко (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
10331/28 Опрема за греење/ладење на вода, компресори
10331/29 Опрема за третман на отпадни води, станици за филтрирање / пречистување на вода и отстранување и третман на отпад од млеко
10331/30 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap