ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10322

Напомена:
Не се прифатливи инвестиции во производни линии за овошни сокови и џемови од овошни концентрати
10322/1 Изградба/или Реконструкција
10322/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за преработка на овошје и зеленчук вклучително објекти за собирање, прием, ладење и складирање, пакување и етикетирање, и за поставување/чување на потребната опрема
10322/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10322/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10322/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10322/15 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
10322/2 Опрема
10322/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10322/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10322/23 Опрема за подготовка за саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, премачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали
10322/24 Опрема за разладување, ладење и замрзнување (не е прифатлива опрема за ULO ултра низок кислород), вклучително друга помошна опрема за складирање на суровини, адитиви, готови производи
10322/25 Опрема за предобработка на овошје и зеленчук (сечење, мелење, попарување/бланширање, разладување, конзервирање со сулфур, мацерација на пулпа, друга опрема за подготовка за предобработка),
10322/26 Опрема за преработка на овошје и зеленчук (ферментирање, сушење/дехидрирање, замрзнување, стерилизацирање/пастеризирање)
10322/27 Опрема за шиширање, конзервирање, пакување и етикетирање и опрема за дистрибуција (контејнер, палети, приколки, приколки за ладење)
10322/28 Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10322/29 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовка, складирање, преработка, пакување и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
10322/30 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително за компостирање), станици за филтрирање/пречистување на вода
10322/31 Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори


Неприфатливи специфични трошоци: Набавка на мебел и стаклен лабораториски прибор не е прифатлив трошок.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap