ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 1032110321/1 Изградба/Реконструкција
10321/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти (собирање, прием, ладење и складирање вклучително за пакување и етикетирање), и за поставување/чување на потребната опрема
10321/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10321/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10321/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10321/15 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките на капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот
10321/2 Опрема
10321/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10321/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10321/23 Опрема за подготовка за саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, премачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали
10321/24 Опрема за разладување, ладење и замрзнување (не е прифатлива опрема за ULO ултра низок кислород), вклучително помошна опрема за складирање на суровини, адитиви, готови производи
10321/25 Опрема за бележење, пакување и етикетирање и опрема за дистрибуција (контејнер, палети, приколки, приколки за ладење)
10321/26 Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контејнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10321/27 Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително за компостирање)
10321/28 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање и дистрибуција, компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори
10321/29 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербени активности)*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap