ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10311

Напомена:
Не се прифатливи проекти со кои се зголемува површината под лозови насади.
10311/1 Изградба/Реконструкција
10311/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема
10311/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема
10311/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема
10311/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10311/2 Опрема
10311/21 Опрема за комуналии (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10311/22 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица)
10311/23 Опрема за прием и мерење на грозје (вклучително ваги за мерење на тежина) за гмечење на грозје,
10311/24 Опрема за груба филтрација на ферментиран гроздов сок и вино, системи за филтрирање и бистрење на вино вклучително резервоари/танкови (со исклучок на танкови за анаеробна ферментација и зреење), генератор за азот, вклучително пумпи, цевки и приклучоци за вино
10311/25 Опрема за стабилизирање на виното, вклучително чилери, танкови за ладење и танкови за ладно стабилизирање на вино, вклучително пумпи, цевки и приклучоци за вино
10311/26 Опрема и машини за шиширање/полнење на вино (вклучително подвижни и статични единици-линии за шиширање/полнење), етикетирање и пакување
10311/27 Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на вино (со исклучок на мебел и стаклен прибор)
10311/28 Опрема за отстранување на отпадот од грозје и вино, складирање и третман (вклучително за компостирање)
10311/29 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема)


Неприфатливи специфични трошоци: Не е прифатлива набавка на суровина за производство на вино.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap