ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10152
10152/1 Изградба и/или Реконструкција
10152/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за одгледување на живина (бројлери) и за поставување на потребната опрема
10152/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за обезбедување на одделни простори за производство на еднодневни пилиња, карантин и отстранување на животински трупови и за поставување на потребната опрема
10152/13 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема
10152/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10152/15 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на дополнителни објекти/ амбари/хангари за складирање на материјал за постелка, подготовка на храна, складирање на други компоненти за исхрана и хранливи материи и зрнести култури, и за поставување/чување на потребната опрема
10152/16 Градежни материјали/компоненти за овозможување на чистење на шталско ѓубре, собирање, отстранување и складирање на шталско ѓубре и за поставување/чување на потребната опрема
10152/17 Градежни материјали/компоненти за оградување на објектите на живинарска фарма, дезинфекциони бариери, пристапен пат на фарма и патна мрежа за извршување на потребните земјоделски операции
10152/18 Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема
10152/19 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на услови за чување на земјоделските машини и опрема, објекти за складирање на семе, производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита
10152/2 Опрема за одгледување на живина и дополнителни капацитети
10152/21 Опрема за простори за одгледување на живина, размножување, карантин, заштита од болести и отстранување на животински трупови и за системи за исхрана и напојување
10152/22 Опрема за транспорт на бројлери до кланици (приколки, кафези)
10152/23 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор)
10152/24 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10152/25 Опрема и специјални машини за подготовка за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна и зрнести култури, други компоненти за исхрана и хранливи материи и подготовка на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, елеватори), опрема и машини подготовка на сточна храна, мешавини, мешалки и разнесувачи, опрема за мерење на тежина и транспорт
10152/26 Опрема и машини за чистење на шталско ѓубре, управување и складирање вклучително товарање на шталско ѓубре, машини за транспорт на шталско ѓубре и транспортни приколки
10152/27 Опрема за обележување на животни и водење на евиденција
10152/28 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема и операции на живинарскафарма)
10152/3 Земјоделски машини и опрема
10152/31 Опрема за надградба на системот за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително фертиригација за одгледување на сточна храна и зрнести култури
10152/32 Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола
10152/33 Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовка на почва, садење, сеење, заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и собирање на реколта/косење на сточна храна и зрнести култури (не се прифатливи комбајни за жнеење на зрнести култури)
10152/34 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствената единица)


Неприфатливи специфични трошоци: Не е прифатлива набавка на животни

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap