ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10141
10141/1 Изградба и/или Реконструкција
10141/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за одгледување на молзни говеда, овци и кози и за поставување на потребната опрема сместување на животни
10141/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за обезбедување на одделни простории за оплодување, сместување на подмладокот , сместување на возрасни животни, карантин отстранување на животински трупови, објекти за молзење, молзилишта и складирање на млеко, контрола на квалитет на млеко, и за поставување на потребната опрема
10141/13 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително простории за складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема
10141/14 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација и климатизација, системи за ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10141/15 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на дополнителни објекти/амбари/хангари за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, силажа, складирање на зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материи, подготовка на храна и за поставување/чување на потребната опрема
10141/16 Градежни материјали/компоненти за овозможување на чистење на шталско ѓубре, собирање, отстранување и складирање на шталско ѓубре и градежни материјали/ компоненти за поставување/чување на потребната опрема
10141/17 Градежни материјали/компоненти за оградување на објектите на сточарска фарма, дворните места за одгледување , контрола на движењето на отворено, дезинфекциони бариери, пристапен пат на фарма и патна мрежа за извршување на потребните земјоделски операции
10141/18 Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително производство и напојување со електрична енергија, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и градежни материјали/компоненти за поставување/чување на потребната опрема
10141/19 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на семе, производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита
10141/2 Опрема за одгледување на животни и дополнителни капацитети
10141/21 Опрема за просторот за одгледување - боксови и простори за врзување, порти за стојалишта, плочи за лежишта, стеги, порти, контрола на движењето, четки, влезни завеси, прекривање на подови, системи за напојување и исхрана, опрема за мерење на тежина, кантар.
10141/22 Опрема за оплодување, сместување на подмладокот , сместување на возрасни животни, карантин за отстранување на животински трупови
10141/23 Опрема и специјални машини за молзење, молзилишта, контрола на квалитет на млеко и складирање на млеко вклучително и специјални садови за транспорт
10141/24 Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор)
10141/25 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација и климатизација, системи за ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10141/26 Опрема и специјални машини за подготовка за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, силажа, зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материи и подготовка на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, елеватори), опрема и машини подготовка на сточна храна, мешавини, мешалки и разнесувачи, опрема за мерење на тежина и транспорт
10141/27 Специјална опрема за молзни говеда - системи за прскање на крави за време на големи летни горештини и третман на чапунки
10141/28 Опрема и машини за чистење на шталско ѓубре, управување и складирање вклучително пумпи, мешалки, сепаратори, товарање и за транспорт на шталско ѓубре и транспортни резервоари/приколки
10141/29 Опрема за обележување на животни и водење на евиденција и компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема и операции на сточарско млекарска фарма)
10141/3 Земјоделска механизација и опрема
10141/31 Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително фертиригација за сточна храна, зрнести култури и ливади
10141/32 Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола
10141/33 Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовка на почва, садење, сеење, заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и собирање на реколта/косење на сточна храна, зрнести култури (не се прифатливи комбајни за жнеење на зрнести култури) и обработка на ливади (вклучително балирање, полнење)
10141/34 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствената единица)


Неприфатливи специфични трошоци: Не е прифатлива набавка на животни

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap