ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10132


10132/1 Изградба и/или Реконструкција
10132/11 Градежни материјали/компоненти за поставување/подобрување на заштитни мрежи или покривки вклучително и поставување на опрема за заштита од птици и опрема за заштита од гром
10132/12 Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување и поставување/чување на потребната опрема вклучително подобрување/обезбедување на производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема
10132/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита
10132/14 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на капацитети за расадници за зеленчуков саден материјал вклучително капацитети и поставување на беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично) (во случај на расадници во пластеник - пластична фолија или панели треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години), вклучително и за капацитети за складирање на семе и саден материјал и дистрибуција
10132/15 Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително производство и напојување со електрична енергија, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема
10132/16 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита
10132/17 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за пост-бербeни активности (подготовка, пакување и складирање на свеж зеленчук), обезбедување на дополнителни хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) административен простор (канцеларии) и за поставување на потребната опрема
10132/18 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии (за расадници и објекти за постбербeни активности)
10132/19 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта на фарма и патна мрежа за извршување на земјоделските операции на фарма и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
10132/2 Опрема за обработка на зеленчук на отворено
10132/21 Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација (за зеленчук на отворено и за расадници)
10132/22 Опрема за заштитни мрежи и покривки, заштита од птици, заштита од гром
10132/23 Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот
10132/24 Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовка на почва, садење, заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и берба
10132/25 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствени единици за зеленчук)
10132/3 Опрема за расадници
10132/31 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии вклучително заштитни покривки од врнежи од град во случај на расадници во пластеници/стакленици
10132/32 Опрема за расадување, складирање и манипулација на зеленчуков саден материјал
10132/33 Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата
10132/34 Опрема и машини за беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично)
10132/35 Опрема за подготовка и мешање на ѓубриња, супстрати, производи за заштита на растенијата,
10132/36 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за активности во расадници)
10132/4 Опрема за постбербени активности
10132/41 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10132/42 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата
10132/43 Опрема за подготовка за сортирање, саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, премачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали
10132/44 Опрема за разладување, ладење и замрзнување
10132/45 Опрема за пакување и етикетирање
10132/46 Опрема и машини за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10132/47 Опрема за управување со отпад и складирање на отпад (вклучително и компостирање)
10132/48 Опрема за систем за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање и дистрибуција
10132/49 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за постбербени активности)


Неприфатливи специфични трошоци: Не се прифатливи набавка на семе, посадочен материјал, расад и услуги за садење.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap