ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10131
10131/1 Изградба и/или Реконструкција
10131/11 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на пластеници (пластична фолија или панели треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години)
10131/12 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на стакленици
10131/13 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на капацитети за расадници за зеленчуков расад
10131/14 Градежни материјали/компоненти за капацитети и поставување на беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично)
10131/15 Градежни материјали и елементи за обезбедување на придружни капацитети на пластеник/стакленик за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително и складирање на хигиенски, дезинфекциски и санитарни производи и простор за вработените), магацини за гориво/гас и административен простор
10131/16 Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително производство и напојување со електрична енергија, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема
10131/17 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита
10131/18 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постбербeни активности (подготовка, пакување и складирање на свеж зеленчук), обезбедување на дополнителни хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) административен простор (канцеларии) и за поставување на потребната опрема
10131/19 Градежни материјали/компоненти за инсталација на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии (за пластеници, стакленици, расадници и објекти за постбербeни активности)
10131/20 Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта на фарма и патна мрежа за извршување на земјоделските операции на фарма и оградување на просторот околу прифатливите капацитети
10131/2 Опрема за пластеници/стакленици
10131/21 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10131/22 Опрема за заштита на пластеници/стакленици од врнежи од град
10131/23 Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација
10131/24 Опрема за расадување, складирање и манипулација на зеленчуков саден материјал
10131/25 Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата , зголемување на концентрација на CO2, светла, завеси за засенчување
10131/26 Опрема и машини за беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично)
10131/27 Опрема за подготовка и мешање на ѓубриња, супстрати, производи за заштита на растенијата,
10131/28 Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовка на почва, садење, заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и берба
10131/29 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за активности во пластеници/стакленици и расадници)
10131/3 Опрема за постбербени активности
10131/31 Опрема за обезбедување на комуналии за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии
10131/32 Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата
10131/33 Опрема за подготовка за сортирање, саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, премачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали
10131/34 Опрема за разладување, ладење и замрзнување
10131/35 Опрема за пакување и етикетирање
10131/36 Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина
10131/37 Опрема за управување со отпад и складирање на отпад (вклучително и компостирање)
10131/38 Опрема за систем за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање и дистрибуција, компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително и сензори
10131/39 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за постбербени активности)


Неприфатливи специфични трошоци: Не се прифатливи набавка на семе и посадочен материјал и расад и услуги за садење.

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap