ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

тип на инвестиција 10111


Напомена:
Не се прифатливи проекти со кои се зголемува површината под лозови насади.
10111/1 Набавка на повеќегодишни растенија
10111/11 Набавка на материјал за садење, калемење и подлоги на вински сорти (со исклучок на хибридните сорти Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont)
10111/2 Изградба/Реконструкција
10111/21 Градежни материјали/компоненти за поставување/ подобрување на потпорна конструкција (не се вклучени столбови за означување)
10111/22 Градежни материјали/компоненти за поставување/подобрување на заштитни мрежи или покривки вклучително и поставување на опрема за заштита од птици и опрема за заштита од гром
10111/23 Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително подобрување/обезбедување на производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема
10111/24 Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѓубриња и опрема за лична заштита
10111/3 Земјоделски машини и опрема за лозов насад
10111/31 Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација
10111/32 Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола
10111/33 Опрема за мерење на надворешната температура, влажност на почвата и влажност на воздухот
10111/34 Опрема за заштитни мрежи и покривки, заштита од птици, заштита од гром
10111/35 Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата, меѓуредова обработка, кроење, мулчери, косилки, секачи чистачи на плевел заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и берба
10111/36 Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствени единици за лозови насади)*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap