ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

избор на корисници
Критериум Показател Бодови ако ДА Максимум бодови
Локација на проектот: - ако инвестицијата е предвидена во општини со рурални центри, ридести и планински населби близу граница, економски неразвиени или специфични региони 15 35
- ако инвестицијата е предвидена во општина која граничи со Природни заштитени зони 10
- ако инвестицијата е предвидена во општината која граничи со локалитети од културно наследство или археолошки локалитети согласно со Законот за заштита на културното наследство 10
 Создавање на можности за вработување   - ако инвестицијата дава можност за најмалку 5 до 10 нови вработувања 15 15
- ако инвестицијата дава можност за најмалку 3 нови вработувања 10
- ако инвестицијата дава можност за најмалку 1 ново вработување 5
Зачувување на традицијата и наследството   - ако инвестицијата ги почитуваат традиционалните карактеристики на руралната област каде се наоѓа (традиционален надворешен и внатрешен дизајн, традиционални рецепти, кујна, занаети итн) 20 20
Промовирање на партнерски акции Заеднички проекти кои спаѓа партнерство меѓу различни рурални економски актери 10 10
Подобрување на половата и старосната структура во руралните области Инвестиции промовирани од жени 10 20
Инвестиции промовирани од млади (меѓу 18 и 40 години) 10
ВКУПНО 100


*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap