ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

мерка 302

Диверзификација и развој на рурални економски активности

30211 - Создавање на мали капацитети за производство на храна,
30212 - Создавање на активности за непрехрамбени активности,
30213 - Воспоставување и модернизација на откупни центри за шумски производи,
30214 - Промовирање на традиционални занаети,
30215 - Поддршка за услужни дејности во руралните услуги (неземјоделски услуги)
30221 - Воведување на алтернативни системи за земјоделско производство ,
30231 - Инвестиции за воспоставување на „Машински прстени“,
30232 - Воспоставување и унапредување на приватните ветеринарни услуги,
30241 -Изградба/реконструкција и модернизација на објектите за рурален туризам,
30242 - Изградба / реконструкција и модернизација на капацитети за сместување на отворено

Цели на мерката

Општа цел

Главната цел на оваа мерка е да придонесе во создавањето на нови работни места и задржувањето на веќе постоечките, преку развој на активности за микро бизниси, а со тоа и подигнување на нивото на економската активност во руралните средини и запирање на раселувањето на населението од руралните средини. Поддршката за овој приоритет исто така ќе придонесе кон постигнување на подобар квалитет на живот на поширок круг на корисници во руралните средини.

Приоритетни сектори

3021: Група на инвестиции за воспоставување и подобрување на неземјоделските производствени активности во руралните средини

3022: Група на инвестиции за диверзификација на земјоделските приходи

3023: Група на инвестиции за обезбедување на земјоделски услуги во рурални средини

3024: Група на инвестиции за промоција на руралниот туризамКако корисници на средствата за инвестициони проекти по мерка 302 може да се јават…


Одговорното лице/Управителот на правното лице, кој го застапува правното лице…


Рангирањето ќе се користи за избор на инвестиции на кои ќе им се додели…


Во рамките на оваа мерка, најмалата вредност на прифатливи трошоци за ко-финансирање по проект изнесува…


Исплата на средства се врши по целосна реализација на инвестицијата која…


Поднесување на барање: По објавување на јавниот повик, од страна на АФПЗРР, за поднесување на барања…

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap