ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

избор на корисници
Критериум Показател Бодови ако ДА Максимум бодови
Цел на проектот - ако инвестицијата има за цел модернизирање и технолошка надградба на постојните капацитети и затворање на старите капацитети 30 30
- ако инвестициите имаат за цел воспоставување на откупни центри за свежо овошје и зеленчук или сиривo млеко или кланичен капацитет за живина 25
- ако инвестициите имаат за цел модернизација и технолошка надградба на постојните капацитети во смисла на подобрување на квалитетот на производот 20
 Заштита на животната средина   - ако инвестициите имаат за цел намалување на негативното влијание на животната средина преку пречестителни станици за водата 15 30
- ако инвестициите имаат за цел третирање на отпад и рециклирање со валоризација на споредните производи 15
Подобрена контрола на квалитетот на производите Инвестиции за воспоставување на лаборатории или модернизација на постоечките 15 25
Инвестиции во опрема за мониторинг, контрола и систем за следење 10
Договори со индивидуални земјоделски стопанства - за модернизација на постоечките производни капацитети: сопствено снабдување и договорни односи со производители (договори за најмалку една година) со кои се покрива најмалку 50% од потребните количини 15 15
- за нови инвестиции: сопствено снабдување и договорни односи со производители со што се покрива најмалку 50% од потребните количини суровини за најмалку 1 година по завршувањето на проектот. 10
ВКУПНО 100

Критериум Показател Бодови ако ДА Максимум бодови
 Цел на проектот   - ако корисникот е друштво за преработка на месо 40 40
- ако корисникот е кланица 30
Заштита на животната средина - доколку корисникот е поврзан со јавна канализација 30 30
- доколку корисникот користи септичка јама за канализација 20
Поддршка за жените и младите како економски чинители Инвестицијата е предложена од жена 15 30
Инвестицијата е предложена од млад економски чинител (меѓу 18 и 40 години) 15
ВКУПНО 100

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap