ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

мерка 103

Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибни производи со нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија

10311 - Инвестиции во подобрување на квалитетот на виното,"
10321 - Инвестиции во воспоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук,
10322 - Инвестиции во модернизирање на производните технологии во капацитетите за преработка на овошје и зеленчук,
10331 - Инвестиции во воспоставување и модернизација на собирни центри за млеко,
10332 - Инвестиции во модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за млечни производи,
10341 - Инвестиции во воспоставување на кланични капацитети за живина
10342 - Инвестиции во модернизација и технолошко осовременување на постојните кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагниња и живина
10343 - Инвестиции за преструктуирање на производните капацитети за преработка на месо


Општа дефиниција на корисник: Поддршка може да добие Земјоделско стопанство…


Барателот мора да демонстрира континуитет на работењето во текот на најмалку пет години по реализација…


Рангирањето ќе се користи за избор на инвестиции на кои ќе им се додели финансиска поддршка само…


Редовната стапка на ко-финансирање на прифатливите трошоци за инвестициите изнесува…


Исплата на средства се врши по целосна реализација на инвестицијата која мора да е во согласност со…


Поднесување на барање: По објавување на јавниот повик, од страна на АФПЗРР, за поднесување на барања…

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap