ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

избор на корисници
Критериум Показател Бодови ако ДА Максимум бодови
Поддршка на здружување на земјоделци и задруги - инвестицијата е предложена од индивидуални земјоделски производители, кои се членови на земјоделска задруга или здруженијата на земјоделци 35 35
- инвестицијата е предложена од земјоделските задруги или 30
- инвестицијата е предложена од правните ентитети воспоставени од здруженијата на земјоделци 25
Унапредување на заштитата на околината Инвестицијата го поддржува воспоставувањето на обновлив извор на енергија на земјоделското стопанство и користење на практики за заштеда на вода, како и унапредување на земјоделските практики за заштита на околината* 25 25
Подобрување на родовата и половата структура во руралните области Инвестицијата е предложена од страна на жени 15 30
Инвестицијата е предложена од страна на млади земјоделци (помеѓу 18 и 40 години) 15
Пазарна ориентација на земјоделското производство Договорни односи за доставување на сировиот материјал произведен на земјоделското стопанство наменета за ланецот на снабдување со храна 10 10
ВКУПНО 100


*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap