ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

потенцијален корисник
Инвестиции Физички лица Правни лица
10111 Обновување на постоечки лозови насади минимум 0,5 ха до максимум 20 ха површини под лозов насад минимум 0,5 ха до максимум 50 ха површини под лозов насад
10121 Обновување на постоечки овошни насади минимум 0,5 ха до максимум 15 ха површини под овошен насад минимум 0,5 ха до максимум 30 ха површини под овошен насад
10131 Изградба и обновување на пластеници минимум 0,3 ха до максимум 3 ха површини под пластеници минимум 1 ха до максимум 8 ха површини под пластеници
10132 Изградба и обновување на постоечки стакленици минимум 0,1 ха до максимум 2,5 ха површини под стакленици минимум 1,5 ха до максимум 6 ха површини под стакленици
10133 Изградба и обновување на објектите за постбербени активности на постоечки пластеници и стакленици, со исклучок на тунелски фолии минимум 0,3 ха до максимум 3 ха површини под пластеници минимум 1 ха до максимум 8 ха површини под пластеници
минимум 0,1 ха до максимум 2,5 ха површини под пластеници минимум 1,5 ха до максимум 6 ха површини под пластеници
10134 Модернизација на производството на зеленчук на отворено минимум 0,5 ха до максимум 15 ха површини под зеленчук на отворено минимум 0,5 ха до максимум 30 ха површини под зеленчук на отворено
10141 Изградба/обновување на објектите за одгледување на молзни крави, овци и кози
10142 Набавка на наменска опрема за молзење, ладење и скалдирање на млекото
минимум 10 до максимум 100 молзни крави минимум 15 до максимум 150 молзни крави
минимум 50 до максимум 500 грла молзни кози минимум 80 до максимум 800 грла молзни кози
минимум 300 до максимум 3000 грла молзни овци минимум 500 до максимум 8000 грла молзни овци
10151 Изградба/обновување на објектите за одгледување на маторици и свињи минимум 2000 свински гоеници(свињи во тов) до максимум 8000 свински гоеници (свињи во тов) годишно или минимум 40 до максимум 100 маторици минимум 2000 свински гоеници(свињи во тов) до максимум 30000 свински гоеници (свињи во тов) годишно или минимум 40 до максимум 400 маторици
10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети на земјоделски стопанства за одгледување на бројлери и модернизација на постоечките минимум 5000 бројлери до максимум 30000 бројлери годишно минимум 5000 бројлери до максимум 60000 бројлери годишно
*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap