ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

мерка 101

Инвестиции на земјоделско стопанства со цел нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија

10111 - Инвестиции во обновување и модернизација на лозови насади,
10121 - Инвестиции во обновување и модернизација на овошни насади,
10131 - Инвестиции во изградба/реконструкција и модернизација на пластеници (со исклучок на тунелски фолии) и стакленици,
10132 - Инвестиции во модернизација на производството на зеленчук на отворено,
10141 - Инвестиции во изградба/ реконструкција на објекти за одгледување на молзни животни (крави, овци и кози),
10151 - Инвестиции во изградба/ реконструкција на објекти за одгледување на свињи,
10152 - Инвестиции во воспоставување на нови живинарски капацитети за одгледување на бројлери и модернизација на постоечките.


Општа дефиниција на корисник: Поддршка може да добие Земјоделско стопанство…


Големината на производниот капацитет на потенцијалниот корисник треба да…


Барателот мора да демонстрира континуитет на работењето во текот на најмалку пет години по реализација…


Рангирањето ќе се користи за избор на инвестиции на кои ќе им се додели финансиска поддршка само…


Редовната стапка на ко-финансирање на прифатливите трошоци за инвестициите изнесува…


Исплата на средства се врши по целосна реализација на инвестицијата која мора да е во согласност со…


Поднесување на барање: По објавување на јавниот повик, од страна на АФПЗРР, за поднесување на барања…

*Содржаните податоци имаат информативен карактер и ЦеПроСАРД не превзема никаква одговорност за евентуалните отстапки од информациите содржани во официјалните документи
АКТУЕЛНО
1. ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2013 за доставување на барање за користење...  повеќе
2. РАСПОРЕД НА ИПАРД ИНФО ДЕНОВИ ЗА ЈАВЕН ПОВИК 01/2013  повеќе
изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap