MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
mjedisi jetësor
ShërbimeProjekteMbrojtje dhe përmirësim i mjedisit jetësor me respektimin e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm
 • Përpilim i dokumentacionit të nevojshëm për implementimin e obligimeve ligjore nga sfera e mbrojtjes të mjedisit jetësor
  • studime për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësor
  • raporte për vlerësim strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor
  • elaborate për mbrojtjen e mjedisit jetësor
  • plane për udhëheqjen apo menaxhimin me mbeturina
  • plane për udhëheqjen apo menaxhimin me rajonet e mbrojtura
  • kërkesa për leje të integruara ekologjike/leje për harmonizim me planin operativ
  • leje të integruara ekologjike/leje për harmonizim me planin operativ
  • elaborate p;r efikasitet energjetik
  • planet lokale ekologjike aksionare (përpunim dhe revidim i atyre ekzistuese)
 • Mbajta e zhurmës
 • Zbatim apo realizim i trajnimeve, aktiviteteve promovuese dhe aktiviteteve të tjera të kushtuara për përforcimin e kapaciteteve dhe ngritjen e vetëdijes publike
 • Përgatitje e propozim projekteve nëpërmjet të qasjes multi-disiplinare
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap