MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
bujqësia dhe zhvillimi rural
ShërbimeProjektePromovim i praktikave të qëndrueshme bujqësore dhe të zhvillimit rural nëpërmjet të qasjes multi-disiplinare
  • Përpilim i studimeve dhe analizave ndër- sektoriale në bujqësi
• Përpilim i biznes planeve:
- IPARD programi
- Programi për përkrahje të zhvillimit rural
- Linje të tjera kreditore
• Përgatitje e propozim projekteve nëpërmjet të qasjes multi-disiplinare
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap