MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
biznesi dhe marketingu
ShërbimeProjekteFormulim i politikës korporative (të korporatave), organizim, planifikim, kontroll dhe drejtim të rregullt të resurseve
• Trajnime për afarizëm
• Trajnime për marketing
• Trajnime për planifikim të biznesit
• Planifikim strategjik
• Përgatitje e propozim projekteve nëpërmjet të qasjes multi-disiplinare
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap