MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
ENERGJIA DHE KLIMA
ShërbimeProjekteShfrytëzim i burimeve të ripërtërishme të energjisë, përcaktim i efikasitetit energjetik në ndërtesa apo objekte, me aplikimin e teknikave dhe pajisjeve më bashkëkohore
  • Incizim me pajisje termo-grafike, përcaktim i efikasitetit energjetik të objekteve (ndërtesave)
  • Përpilim i elaborateve për efikasitet energjetik të objekteve
  • Trajnime, aktiviteteve promovuese dhe aktiviteteve të tjera të kushtuara për përforcimin e kapaciteteve dhe ngritjen e vetëdijes publike
  • Përgatitje e propozim projekteve nëpërmjet të qasjes multi-disiplinare
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap