MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
zhvillim lokal
ShërbimeProjekteGjetje apo sigurim i zhvillimit të qëndrueshëm lokal/regjional, në përputhje me principet ekonomike, sociale dhe politiko-juridike.
 • Përpilim apo zhvillim i strategjive të zhvillimit lokal/regjional
 • Zhvillim i komuniteteve apo bashkësive dhe përpilim apo zhvillim i planeve aksionare të komuniteteve
 • Studime të politikave
 • Përpilim apo zhvillim i analizave dhe i raporteve analitike për çështjet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin lokal
 • Përpilim apo zhvillim i analizave dhe i raporteve analitike për çështjet të cilat kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit
 • Përkrahje e Qeverive Lokale në lidhje me çështjet e decentralizimit
 • Qeverisje e mirë
 • Mundësi të barabarta
 • Zhvillim lokal dhe Vlerësim strategjik dhe të mjedisit jetësor
 • Krijimi apo zhvillimi i vendeve të “gjelbra” të punës
Trajnime për:
 • Planifikim strategjik
 • Udhëheqje apo menaxhim i bazuar në rezultate
 • Monitorim dhe vlerësim
 • Reformat e administratës publike
 • Menaxhim i ciklit projektor të BE-së dhe vlerësim
 • Zgjidhje e konflikteve
 • Artikulim i çështjeve gjinore në projektet zhvillimore
 • Vendet e “gjelbra” të punës
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap