MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

kontakte
Ekipi

1. Svetlana Petrovska,
Magjistër nga sfera e mbrojtjes së mjedisit jetësor
Udhëheqëse e CeProSARD-it

svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk
 
3. Ivana Petkanovska,
inxhiniere e diplomuar e arkitekturës
Sektor për Efikasitet Energjetik

ivana.petkanovska@ceprosard.org.mk
 
4. Angelika Gjorgon,
Inxhiniere e diplomuar e arkitekturës
Planifikimi urban

agjorgon@gmail.com
5. Aleksandar Avrosievski,
Inxhinier civil
Sektori i mbrojtjes së mjedisit

aleksandar.avrosievski@ceprosard.org.mk
 
6. Marina Filiposka,
Jashtme propozimet - bujqësi dhe zhvillim rural
MSc në agrobiznes dhe administrim biznesi

marina.filiposka@ceprosard.org.mk
 
7. Marija Mojsovska,
Departamenti i vlerësimit të ndikimit në mjedis
marija.mojsovska@ceprosard.org.mk

Hartë të madhe


adresa:
rr. “1550“ 8a, Vizbegovo Shkup

tel/fax:
+ 389 2 3061 391

e-mail:
info@ceprosard.org.mk

web adresa:
www.ceprosard.org.mk
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap