MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

shërbime
zhvillim lokal
ShërbimeProjekteGjetje apo sigurim i zhvillimit të qëndrueshëm lokal/regjional, në përputhje me principet ekonomike, sociale dhe politiko-juridike.
  • Përpilim apo zhvillim i strategjive të zhvillimit lokal/regjional
  • Zhvillim i komuniteteve apo bashkësive dhe përpilim apo zhvillim i planeve aksionare të komuniteteve
  • Studime të politikave
  • Përpilim apo zhvillim i analizave dhe i raporteve analitike për çështjet të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin lokal
  • Përpilim apo zhvillim i analizave dhe i raporteve analitike për çështjet të cilat kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit
  • Përkrahje e Qeverive Lokale në lidhje me çështjet e decentralizimit
  • Qeverisje e mirë
  • Mundësi të barabarta
  • Zhvillim lokal dhe Vlerësim strategjik dhe të mjedisit jetësor
  • Krijimi apo zhvillimi i vendeve të “gjelbra” të punës
Trajnime për:
  • Planifikim strategjik
  • Udhëheqje apo menaxhim i bazuar në rezultate
  • Monitorim dhe vlerësim
  • Reformat e administratës publike
  • Menaxhim i ciklit projektor të BE-së dhe vlerësim
  • Zgjidhje e konflikteve
  • Artikulim i çështjeve gjinore në projektet zhvillimore
  • Vendet e “gjelbra” të punës

bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap