EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004


ЗГ ЦеПроСАРД продолжува со имплементацијата на проектот „Поттикнување на руралниот и еколошкиот туризам преку паметни туристички информативни центри / FRET-STIC“ во Тетово

На ден 16.03.2020 извршено е поставување на Туристички Инфо Центар од страна на добавувачот Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги Алуминка ДОО експорт-импорт Скопје.

Туристичкиот инфо центар е изработен во согласност со активностите на проектот „Fostering rural and environmental tourism through SMART tourist information centres FRET-STIC”. Проектот е кофинансиран од Европската унија, во согласност со правилата на Програмата за прекугранична соработка Косово - Република С. Македонија кој се имплементира од страна на ЗГ Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој – ЦеПроСАРД Скопје како лидер апликант и Општина Тетово од страна на Република С. Македонија и Regional Development Agency South - RDA South, од Призрен, Косово.

Партнери во проектот се:
- Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој – ЦеПроСАРД како организација лидер;
- Општина Тетово
- Regional Development Agency South, Косово

Донатор:
Европска Унија

изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap