EN   AL
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

Во Република Македонија има можност за производство на биогас кој ќе се користи како обновлив извор на енергија. За полесна пресметка на чинење на инвестиција, време на поврат на средствата што се вложени, добивка итн. Можете да го симнете биогас калкулаторот од нашата веб страница и сами да си направите пресметка за вашата фарма.

Биогас калкулаторот можете да го симнете ТУКАПри симнување на Биогас калкулатор-от ако ви си појави ваква порака:тогаш треба да одберете "KEEP"
.

Упатството за користење можете да го симнете ТУКА.

Каклкулаторот е на англиски јазик. Доколку сакате да го симнете биогас калкулаторот на друг јазик (Словенски, Италијански, Белгиски, Шпански, Полски, Француски, Германски) тоа може да го направите на: www.biogasregions.org

Прирачник за производство и употреба на биогас можете да симнете на: www.ceprosard.org.mk

Биогас калкулаторот е направен од проектот “Promotion of biogas and its market development through local and regional partnerships“, имплементиран од Reinhard SIX - Регионална агенција за енергетика и екологија, финансиран од Intelligent Energy Europe (IEE).
ВЕСТИ
Видео материјал од пилот проектите од проектот Агроенергија
Видео


изработено од Кипс ком
ЦеПроСАРД @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap